Provozní řád

                              

                      Milí hosté,

     Před začátkem pobytu se prosím seznamte s tímto provozním řádem a s ceníkem.

 

 1. Tábořiště se nalézá na soukromém pozemku.

 2. Provozovatelem tábořiště je Karel Kroupa IČO 61068632

 3. Návštěvník je povinen po příchodu nebo příjezdu do tábořiště oznámit svůj příchod správci tábořiště.

 4. Poplatky se platí ihned po příjezdu / příchodu v recepci tábořiště dle platného ceníku.

 5. Stanovou jednotku, přívěs atd. je návštěvník povinen postavit na místě určeném správcem tábořiště.

 6. Prostory tábořiště a recepce nejsou střeženy – za své zdraví a věci si ručí hosté a návštěvníci sami.V případě nebezpečí a úrazu je možno využít služby v recepci.

 7. V areálu tábořiště není dovoleno užívat nezákonných drog ani kouřit vodní dýmku!

 8. Na pozemcích tábořiště, ubytovacích zařízeních, recepci a hygienických zařízeních je nutno udržovat čistotu a pořádek a respektovat ochranná pásma vodních zdrojů.

 9. Věškeré odpady je návštěvník povinen ukládat do nádob k tomu určených.

 10. Pálení ohňů je možné pouze na místech vyznačených správcem tábořiště.

 11. V době od 22.00 do 6.00 hodin je povinnost zachovávat noční klid s výjimkou pátku a soboty (noční klid začíná ve 24 hod.

 12. Návštěvník tábořiště nesmí bez písemného souhlasu provozovatele provádět žádné terenní úpravy , budovat opěrné stavby, schody, přístřešky či jiné pomocné stavby a ani umisťovat předměty a zařízení nesloužící k ubytování.

 13. Přísný zákaz řezání, kácení a jiného poškozování vegetace.

 14. Při hrubém porušení provozního řádu má správce právo vyloučit osoby, které se dopustily přestupku v prostoru tábořiště bez nároku na vrácení nespotřebovaného poplatku.

Všem přejeme krásný a pohodový pobyt v našem tábořišti!